درباره ی ما

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺎﻣﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻤﯽ ، ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در اﯾﻦ ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ روز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﮏ و دو وﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در راﺳﺘﺎی ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.Meta Mode

خدمات

ارسال رایگان
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﮏ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
پرداخت امن
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ روی ﺳﺎﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و ﮐﺎرت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
پشتیبانی 24 ساعته
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ، ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ، ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻧﻼﯾﻦ و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ را از ﻫﻤﮑﺎران در اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
طراحی سفارشی
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﺎﻣﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ ، ﺳﻠﯿﻘﻪ ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
تجربه ای نو
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺎﻣﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﻬﺖ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﻓﺮوش اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و… ، اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اطلاع رسانی
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ، اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ،ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎ در ﻋﺮﺿﻪ ﻟﺒﺎس و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺣﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ّ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺼﻮﺻﺎ . ﺣﺲ ﺧﻮب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ، و ﻓﺮوش ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ، ﺣﺲ ﺧﻮب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

برندها

منو